TMF – Inovacioni centar TMF-a

Tehnološko-metalurški fakultet, TMF

Univerzitet u Beogradu


Istraživanja EV

Ispitivanje osteoregenerativnog potencijala EV poreklom iz matičnih ćelija pulpe mlečnog zuba (SHED). Razvoj makroporoznih biomaterijala za regeneraciju velikog defekta kostiju na bazi bioaktivne keramike i polimera. Ispitivanje regenerativnih svojstava materijala u kombinaciji sa EV.

Kontakt

Prof. dr Đorđe Janaćković