Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka

Institut za molekularnu genetiku i genetsko inžinjerstvo, IMGGI

Univerzitet u Beogradu


Istraživanja EV

Projekat ExplOMV (program Ideje, FzN RS) ima za cilj proučavanje uloge ekstracelularnih malih RNК (sRNA) iz bakterijskih vezikula (Outer Membrane Vesicles OMV, (OMV)) u komunikaciji korisnih endofitnih bakterija (PGPR, Plant Growth Promoting Bacteria) sa biljkama i fitopatogenim gljivama.

Uloga sRNA u komunikaciji između mikroorganizama i njihovih eukariotskih domaćina otkrivena je nedavno. Ekstracelularne vezikule (EV) su značajan put isporuke sRNA, čime se reguliše ekspresija gena u ćeliji primaocu. Interakcije ovog tipa su pokazane između gljiva i biljaka, kao i bakterija i životinja, ali se malo zna o komunikaciji posredovanoj sRNA između bakterija i biljaka ili gljiva.

Naše istraživanje se bavi osnovnim pitanjima koja se tiču ovih odnosa: da li i kako OMV interaguju sa biljnim i ćelijama fitopatogenih gljiva, kako spoljašnji uslovi (tj. rast bakterija u prisustvu biljaka ili gljiva) oblikuju sadržaj sRNA asociranih sa OMV i da li ove vanćelijske male RNK mogu uticati na gensku ekspresiju i fiziologiju recipijentnih ćelija.

Kontakt

dr Dragana Nikolic