IORS – Grupa za radiobiologiju

Laboratorija za radiobiologiju i eksperimentalnu onkologiju

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Univerzitet u Beogradu

Istraživanja EV

Grupa za radiobiologiju sa članovima Laboratorije za radiobiologiju i eksperimentalnu onkologiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS) bavi se ispitivanjem molekulskih parametara (potencijalnih biomarkera) za predikciju odogovora na radioterapiju kod pacijenata sa glioblastomom, karcinomom prostate i dojke iz uzoraka tkiva, telesnih tečnosti, mononukelara periferne krvi i ekstracelularnih vezikula (egzozoma). Poseban deo naših istaživanja vezan je za analizu mikro RNK iz egzozoma pacijenata sa glioblastomom (u saranji sa kolegama iz Laboratorije za radiobiologiju i molekularnu genetiku Instituta za nuklearne nauke „VINČA“-Insituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu i kolegama sa Odeljenja za radioterapiju solidnih tumora IORS-a). Takođe, naša grupa se bavi i ispitivanjem povezanosti promena transkriptoma, mikro RNK ekspresije, prisustva polimorfnih regiona gena i zastupljenosti određenih proteina i metabolita sa odogovorom na zračnu terapiju u smislu pojave neželjenih efekata. Jedna od naših hipoteza se bazira na tome da mikro RNK izolovane iz limfocita periferne krvi mogu biti pokazatelji radiosenzitivnosti i pojave neželjenih efekata kod pacijenata sa malignim bolestima tokom terapije zračenjem. Za sada smo pokazali da se nivoi ekspresije mikro RNK značajno menjaju tokom zračne terapije i da su njihovi nivoi povezani sa pojavom neželjenih efekata i gradusom toksičnosti. Jedna od pretpostavki jeste da sadržaj egzozoma koji ulaze i izlaze iz mononukleara periferne krvi u pogledu mikro RNK može doprineti tim razlikama u ekspresiji kao i signalnoj kaskadi događaja vezanih za odogovor na zračenje. Jedan od naših ciljeva je i taj da ispitamo biološki i klinički značaj sadržaja ekstracelularnih vezikula u odogovoru na zračnu terapiju, kao i da svojim istraživanjima doprinesemo otkrivanju potencijalnih biomarkera za predikciju individualne radiosenzitivnosti.


Kontakt

Dr Tatjana Stanojković

Dr Nina Petrović